Important Dates 2019

BELANGRIKE DATUMS - 2E en 3E KWARTAAL - 2019 
   
MAART  
13 Rugbytoer - Jeffreysbaai 1e span (13/03-18/03)
15 Rugbytoer - Bloemfontein, o.14, 15 & 16 (15/03-18/03)
17 1e span Netbaltoer - Margate (17/03 - 22/03)
21 o.18 Hokkietoer - Potchefstroom (21/03-25/03)
29 Imagine Kamp - Jeffreysbaai (29/03-31/03)
APRIL  
2 SKOLE HEROPEN - (Dag 7)
  Koshuisouervergadering (08:00)
  Hokkie: o.16 hokkieproewe - KWT (seuns)
5 Netbal: Luncedo & Joe Gqabi proewe, o.14 - o.18 - ANHS
6 Alies vs Middelburg: Netbal & Rugby - tuis
7 Hokkie: o.14 - o.18 hokkieproewe - Oos-Londen (seuns)
  o.16 & o.18 proewe - Qtw & Kwt (meisies)
8 Koshuiskomiteevergadering
9 Rugby: proewe o.15, o.16 & o.18 2e rondte - Port Elizabeth
10 Kultuurbeheervergadering
12 Netbal: Oos-Kaapproewe, o.14 - Oos-Londen
13 Netbal: Oos-Kaapproewe, o.15-18 - Oos-Londen
  Sokker: Louw Wepener sportdag - weg
  Alies vs Brandfort: Rugby & Netbal - weg
15 0.15 & 1ste Seunshokkie vs Queens - weg
16 Rugby vs Queens - weg
17 VCSV Paasete
19 Paasnaweek (19/04 - 22/04)
25 Beheerliggaamvergadering
26 Graad 7 - Opedag vir LSAN leerders
  Luggeweerskiet: Prysskiet 3 - Bloemfontein
27 Alies vs Union: Hokkie & Rugby - weg
MEI  
1 Werkersdag
3 Landloopliga - 1
4 Alies vs Cradock: Hokkie (seuns & meisies), Netbal en Rugby - tuis
5 Hokkieproewe: 3e rondte
8 Rugby: o.15, o.16 & o.18 Provinsiale proewe- PE
  Openbare vakansiedag
10 Tennis: Alies vs Hoërskool Bfn - weg
  Landloopliga - 2
11 Alies vs Hoërskool Bfn: Hokkie (seuns & meisies), Netbal, Rugby en Sokker - tuis
13 Individuele- en klasfoto's
  Wêreldkennis Olimpiade
14 Lewensorïentering Eksamen: Gr 8 - 12
17 Blokdag Gr 10 - 12
18 Rugby: Meyer Sauerman: o.15, o.16 & o.18 - PE
  Alies vs CBC: Hokkie en Sokker - tuis
  Landloop: Interprovinsiaal - Kimberley
19 Hokkie: SPAR EC Girls Hockey Challenge - King Williams Town
20 Eksamen begin: Gr 10 -12
24 Luggeweerskiet: Prysskiet 4 - Bloemfontein
  Landloopliga - 3
25 Alies vs Volkskool: Hokkie, Netbal en Rugby - tuis
27 Blokdag Gr 10-12
28 Gr 8 & 9 eksamen begin
31 Landloopliga - 4
JUNIE  
7 Gr 10 & 11 eksamen eindig
10 Gr 10 Kursusweek (10/06 - 13/06)
  Gr 11 Werkskaduweek (10/06 - 13/06)
  Gr 8 & 9 eksamen eindig
11 Gr 12 eksamen eindig
14 SKOLE SLUIT
24 Rugby: o.16 Grant Khomo - Nelspruit (24/6 - 28/6)
JULIE  
1 Rugby: Craven- en Akademieweek - Bloemfontein (1/07 - 5/07)
9 SKOLE HEROPEN - Dag 1
  Koshuis Ouervergadering
13 Alies vs Hangklip FNB Classic Clashes: Hokkie, Netbal & Rugby - weg
15 Koshuiskomitee-vergadering
17 Kultuurbeheervergadering
19 Luggeweerskiet: Prysskiet 5 - Bloemfontein
20 Alies vs GHS: Netbal & Hokkie - weg
22 Sport- en kultuurfoto's
25 Gr 10 Drama: ATKV - PE (25-26/07)
26 Landloopliga - 5
27 Alies vs Cathcart: Netbal, Rugby & Sokker - tuis
AUG  
1 Interkleure Vasvra en Geesbousokkie
2 "Big Brag"
  Landloopliga - 6
  Luggeweerskiet: Prysskiet Semi-finaal - Bloemfontein
3 Interskole vs Burgersdorp: Hokkie, Netbal & Rugby - weg
9 Vrouedag
14 Bloedskenk
15 Beheerliggaamvergadering
16 Luggeweerskiet: Prysskietfinaal - Bloemfontein
  VCSV Juniorkamp (16/08-18/08)
17 CMR: Oggendtee met Hannes van Wyk & Sharleen Surtie-Richards
  Vrystaat Landloopkampioenskappe
19 Eisteddfod @ Alies: Kunsbeoordeling LAN - (19/08 - 24/08)
  Gr 12 Rekordeksamen begin - voorlopig
26 Eisteddfod @ Alies LAN - (26/08 - 30/08)
SEP  
1 Hoofde Simposium ( 01/09 - 04/09)
7 Landloop: ASA SA Kampioenskappe - Pretoria
19 Matriekafskeid
20 SKOOL SLUIT
  VCSV - J-Bay kamp (20/09 - 24/09)
OKT  
1 SKOLE HEROPEN
   
  ONDERWORPE AAN VERANDERING
IMPORTANT DATES - 2ND and 3RD TERM - 2019 
   
MARCH  
13 Rugby Tour - Jeffreys' Bay 1st Team (13/03 - 18/03)
15 Rugby Tour - Bloemfontein - U.14, 15 & 16 (15/03 - 18/03)
17 1st Team Netball Tour - Margate (17/03 - 22/03)
21 U.18 Hockey Tour - Potchefstroom (21/03 - 25/03)
29 Imagine Camp Jeffrey's Bay (29/03 - 31/03)
APRIL  
2 SCHOOL OPENS - (Day 7)
  Hostel Parents' Meeting (08:00)
  Hockey: u.16 trials - KWT (boys)
5 Netball: Luncedo & Joe Gqabi Trials, u.14 - u.18 - ANHS
6 Alies vs Middelburg: Netball & Rugby - home
7 Hockey: u.14 - u.18 trials - East London (boys)
  u.16 & u.18 trials - QTW & KWT (girls)
8 Hostel Committee Meeting
9 Rugby: Trials u.15, u.16 & u.18 2nd round - Port Elizabeth
10 Culture Committee Meeting
12 Netball: Eastern Cape Trials, u.14 - East London
13 Netball: Eastern Cape Trials, u.15 - 18 - East London
  Soccer: Louw Wepener Sport Day - away
  Alies vs Brandfort: Rugby & Netball - away
15 u.15 & 1st Boys' Hockey vs Queens - away
16 Rugby vs Queens - away
17 UCSA Easter Meal
19 Easter Weekend (19/04 - 22/04)
25 Governing Body Meeting
26 Grade 7 Open Day for ANPS Learners
  Air Rifle: Competition 3 - Bloemfontein
27 Alies vs Union: Hockey and Rugby - away
MAY  
1 Workers' Day
3 Cross Country League 1
4 Alies vs Cradock: Hockey (boys & girls), Netball & Rugby - home
5 3rd round Hockey Trials
8 Rugby: Provincial Trials - u.15, u.16 & u.18- Port Elizabeth
  Public Holiday
10 Tennis: Alies vs Bfn High School - away
  Cross Country League 2
11 Alies vs Bfn High School: Hockey (boys & girls), Netball, Rugby & Soccer - home
13 Individual and Class Photos
  General Knowledge Olympiad
14 Life Orientation Exam: Gr 8 - 12
17 Study Day Gr 10 - 12
18 Rugby: Meyer Sauerman: u.15, u.16 & u.18 - PE
  Alies vs CBC: Hockey and Soccer - home
  Cross Country: Interprovincial - Kimberley
19 Hockey: Spar EC Girls Hockey Challenge - King William's Town
20 Gr 10 - 12 Exams begin
24 Air Rifle: Competition 4 - Bloemfontein
  Cross Country League 3
25 Alies vs Volkskool: Hockey, Netball and Rugby - home
27 Study Day Gr 10 - 12
28 Gr 8 & 9 Exams begin
31 Cross Country League 4
JUNE  
7 Gr 10 & 11 Exams end
10 Gr 10 Course week (10/06 - 13/06)
  Gr 11 Work Shadow week (10/06 - 13/06)
  Gr 8 & 9 Exams end
11 Gr 12 Exams end
14 SCHOOL CLOSES
24 Rugby: u.16 Grant Khomo - Nelspruit (24/06 - 28/06)
JULY  
1 Rugby: Craven and Academy Week - Bloemfontein (1/07 - 5/07)
9 SCHOOL OPENS (Day 1)
  Hostel Parent Meeting
13 Alies vs Hangklip FNB Classic Clashes: Hockey, Netball & Rugby - away
15 Hostel Committee Meeting
17 Culture Committee Meeting
19 Air Rifle: Competition 5 - Bloemfontein
20 Alies vs GHS: Hockey & Netball - away
22 Sport and Culture Photos
25 Gr 10 Drama - ATKV - PE (25-26/07)
26 Cross Country League 5
27 Alies vs Cathcart: Netball, Rugby & Soccer - home
AUG  
1 Inter Colour Quiz and sokkie
2 Big Brag
  Cross Country League 6
  Air Rifle: Semi-final Competition - Bloemfontein
3 Inter-Schools vs Burgersdorp: Hockey, Netball & Rugby - away
9 Women's Day
14 Blood Donation
15 Governing Body Meeting
16 Air Rifle: Competition Final - Bloemfontein
  UCSA Junior Camp (16/08 - 18/08)
17 CMR: Morning with Hannes van Wyk & Sharleen Surtie-Richards
  Cross Country: Free State Championships
19 Eisteddfod@Alies: Art Judging - ANPS (19/08 - 24/08)
  Gr 12 Trial-exam starts - Preliminary
26 Eisteddfod@Alies ANPS starts (26/08 - 30/08)
SEP  
1 Principals' Symposium (01/09 - 04/09)
7 Cross Country: ASA S.A. Championships - Pretoria
19 Matric Farewell
20 SCHOOL CLOSES
  UCSA - J-Bay Camp (20/09 - 24/09)
OCT  
1 SCHOOL OPENS
   
  SUBJECT TO CHANGE